Mониторинг

Независимото гражданско наблюдение на органите по отнемане на незаконно имущество има за цел да осигури упражняване на ефективен граждански контрол върху процедурата по отнемане.

Проведеното независимо гражданско наблюдение в България, Италия и Румъния осигури данни за обективна оценка на това, доколко работата на институциите е основана на принципите на прозрачност, отчетност, почтеност и ефективност. В хода на мониторинга бяха констатирани добрите практики и дефицитите в практиката и процедурите по отнемане в трите държави, което осигури възможност за изработването на каталог от препоръки за усъвършенстване на дейността на институциите и подобряването на резултататите от дейността им.

Във фокуса на проведеното в рамките на настоящия проект наблюдение бяха органите за отнемане на имущество. За България – Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Междуведомственият съвет за управление на отнетото имущество, както и други институции, които имат правомощия във връзка с процедурата по отнемане на имущество (в това число: съд, прокуратура, МВР, НАП, Агенция „Митници”, ДАНС).

Всеки от партньорите по проекта осъществи 10-месечно наблюдение върху работата на органите по конфискация въз основа на обща методология за наблюдение и еднакви индикатори за оценка.

Гражданското наблюдение започна през м. април 2014 г. и приключи през м. януари 2015 г. В този период от партньорите по проекта бяха осъществени три типа наблюдение:

Наблюдение на конкретни дела. Наблюдението на дела протече на два етапа: в периода юни – септември 2014 г. беше направен анализ на етапите на отнемане на имущество въз основа на индикаторите за прозрачност, отчетност, почтеност и ефективност в работата на институциите.

В рамките на втория етап от наблюдението на конкретни дела, осъществен от октомври 2014 г. до януари 2015 г.  на анализ бяха подложени отделни етапи от националните процедури, свързани с отнемане на незаконно придобито имущество, с оглед оценка на ефективността и идентифициране на дефицити и добри практики при прилагането на действащото законодателство.

Наблюдение на дейността на институциите за оценка на степента на прозрачност, отчетност, почтеност и ефективност. Наблюдението на дейността на институциите беше осъществено текущо през целия период на мониторинг, чрез оценка на нормативни актове и документи (вкл. етични кодекси, вътрешни правила, политики за управление на конфликта на интереси), годишни и текущи доклади и отчети, публични събития, публично достъпна информация и др.

Във връзка с тази част от наблюдението българският екип по проекта проведе поредица от срещи със служители на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на централно и местно ниво.

Медиен мониторинг. Медийният мониторинг обхвана проследяване на публикации в медиите във връзка с наблюдаваните дела, както и във връзка с работата на всяка отделна институция.

В резултат на проведеното независимо гражданско наблюдение в трите държави бяха изработени два документа: сравнителен доклад с изводи и препоръки за усъвършенстване на националните модели за конфискация на имущество и Policy Paper с препоръки за развитие на законодателството в областта на отнемането и конфискацията на европейско ниво.

ПУБЛИКАЦИИ:

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКА: НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ПО КОНФИСКАЦИЯ И ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА Сравнителен доклад

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА КОНФИСКАЦИЯТА И ОТНЕМАНЕТО НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА: НАЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ И ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ Policy Paper

ДОКЛАДИ ОТ НЕЗАВИСИМИЯ ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ:

Доклад от наблюдението на делото срещу „Братя Галеви“, България

Доклад от наблюдението на делото срещу Тошко Пачев – „организатор на „Черно тото“, България

„Управление на незаконно имущество, отнето в полза на държавата“, България

Доклад от наблюдението на казуса „Вила Берчето“, Италия

Доклад от наблюдението на висящи дела, Италия

Доклад от наблюдението на приключили казуси за отнемане на имущество, Румъния