РЕСУРСИ

ПОЛИТИКИ

(на английски език)

 

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ИМУЩЕСТВО – ПОЛИТИКИ, Генерална дирекция Вътрешни работи, Европейска комисия – на английски език 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/confiscation-and-asset-recovery/index_en.htm

 

ОТНЕМАНЕ И НА НЕЗАКОННО ИМУЩЕСТВО – ПОЛИТИКИ, Генерална дирекция Правосъдие, Европейска комисия– на английски език
http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/confiscation/index_en.htm

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТКРАДНАТО ИМУЩЕСТВО (StAR), инициатива на Световната банка и Службата на ООН за борба с трафика на наркотици и тежката престъпност – на английски език
http://star.worldbank.org/star/

 

ПРАВНА РАМКА

СТОКХОЛМСКАТА ПРОГРАМА — ОТВОРЕНА И СИГУРНА ЕВРОПА В УСЛУГА И ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:BG:PDF

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СТОКХОЛМСКАТА ПРОГРАМА
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:BG:PDF

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ НА ЕС В ДЕЙСТВИЕ: ПЕТ СТЪПКИ КЪМ ЕДНА ПО-СИГУРНА ЕВРОПА
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0673:FIN:BG:PDF

 

ПРИХОДИ ОТ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ. ДА ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ПРЕСТЪПНОСТТА „НЕ СИ СТРУВА”
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0766:FIN:BG:PDF

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ – на английски език
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0232:FIN:EN:PDF

 

РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 26 юни 2001 година относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:03:32001F0500:BG:PDF

 

РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003F0577:BG:PDF

 

РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъления
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:07:32005F0212:BG:PDF

 

РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа на взаимно признаване на решения за конфискация  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:09:32006F0783:BG:PDF

 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 6 декември 2007 година относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите-членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0103:0105:BG:PDF

 

ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи от 12 април 2011 година
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0176:FIN:BG:PDF

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

(на английски език)

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И КОРУПЦИЯТА, Център за изследване на демокрацията
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТКРАДНАТО ИМУЩЕСТВО (STAR):  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, Световна банка и Служба на ООН за борба с трафика на наркотици и тежката престъпност 
http://www.unodc.org/documents/corruption/StAR-Sept07-full.pdf

 

A GOOD PRACTICE GUIDE FOR NON-CONVICTION-BASED ASSET FORFEITURE, Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larissa Gray
http://star.worldbank.org/star/publication/good-practice-guide-non-conviction-based-asset-forfeiture

 

COMBATING MONEY LAUNDERING AND RECOVERING LOOTED GAINS, Transparency International UK
http://www.transparency.org.uk/our-work/publications/10-publications/154-combating-money-laundering-and-recovering-looted-gains-raising-the-uks-game

 

CENSORSHIP IN GERMANY? NEVER! UNLESS…,  R. Germar
http://germarrudolf.com/persecution/on-civil-rights-or-the-lack-thereof/censorship-in-germany-never-unless/

 

CIVIL FORFEITURE IN ONTARIO, Ministry of the Attorney General, 2007
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/about/pubs/20070824_CRIA_Update.pdf

 

THE FORFEITURE RACKET, RadleyBalko, Reasom.com, February 2010
http://reason.com/archives/2010/01/26/the-forfeiture-racket

 

USING RACKETEERING LAWS TO CONTROL OBSCENITY: ALEXANDER V. UNITED STATES AND THE PERVERSION OF RICO, Vartan Aznavoorian, Boston College Law Review, Vol. 36/1995
http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2019&context=bclr

 

LOSING ONE’S LIVELIHOOD TO THE GRASP OF FICTION. THE LAW OF CIVIL FORFEITURE IN THE UNITED STATES, Robert F. Shaw
http://www.rfslawoffices.com/CivilForfeiture.pdf

 

POLICING FOR PROFIT: THE DRUG WAR’S HIDDEN ECONOMIC AGENDA, Eric Blumenson, Eva Nilsen, 1998
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract-id=959869

 

POLICING FOR PROFIT. THE ABUSE OF CIVIL ASSET FORFEITURE, Institute for Justice, March 2010
http://www.ij.org/policing-for-profit-the-abuse-of-civil-asset-forfeiture-4

 

REPORT ON CONFISCATION AND FORFEITURE, Scottish Law Commission, September 1994 – Part 1
http://www.scotlawcom.gov.uk/download_file/view/296/

 

REPORT ON CONFISCATION AND FORFEITURE, Scottish Law Commission, September 1994 – Part2 
http://www.scotlawcom.gov.uk/download_file/view/283/

 

CRIME AND FORFEITURE, Charles Doyle, May 2003
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/97-139.pdf

 

PROCEEDS OF CRIME REVIEW, The Journal of Asset Forfeiture and Money Laundering No7 2012,
http://www.onepaper.co.uk/POCR%207%20journal.pdf

 

МРЕЖА

StAR
http://star.worldbank.org/star/

 

UNCAC COALITION
http://www.uncaccoalition.org/en/

 

TRACK (Tools and Resources for Anti-Corruption Knowledge) by UNODC
http://www.track.unodc.org/Pages/home.aspx

 

INTERNATIONAL CENTRE FOR ASSET RECOVERY
http://www.baselgovernance.org/icar/

 

SHEPRA
http://www.asso-sherpa.org/

 

GLOBAL WITNESS
http://new.globalwitness.org/index.php

 

ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION REPORTING PROJECT
https://reportingproject.net/occrp/index.php