Проектът

Проектът “Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността” е 24-месечна инициатива на Асоциация “Прозрачност без граници”, която се осъществява от началото на юни 2013 година с финансовата подкрепа на Програмата за превенция и борба с престъпността на Генерална дирекция Вътрешни работи на Европейската комисия. Той е естествено продължение на дейността на Асоциацията по наблюдението на приемането Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и конституирането на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Проектът се реализира от Асоциация „Прозрачност без граници” – българското представитество на Transparency International, в партньорство с Transparency International Италия и Transparency International Румъния.

Основната цел на проекта е повишаване на прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността при процедурите по отнемане на имущество в Европа, чрез прилагане на ефективен граждански контрол върху работата на специализираните органи в тази област и като резултат подобряване на сътрудничеството им на ниво ЕС..

Дейностите по проекта ще се осъществяват в няколко основни насоки: (1) анализ на правната рамка и институционалните практики и политики –  национално правно и социологическо изследване в трите страни; (2) мониторинг на органите по отнемане на имущество с оглед упражняване на ефективен граждански контрол върху процедурите по конфискация на имущество в трите страни; (3) насърчаване на сътрудничеството между органите по отнемане на незаконно придобито имущество на ниво ЕС, чрез провокиране на обществена дискусия и провеждане на мероприятия за повишаване на институционалния капацитет.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Февруари 2014 г ., София, Неапол, Букурещ

Публикация и представяне на анализ на действащата правната рамка и практиките по прилагането й в България, Италия и Румъния

 Април 2014 г ., София, Милано, Букурещ

Начало на гражданско наблюдение на органите по отнемане на имущество: Мониторингът ще се проведе едновременно в трите държави-партньори по проекта по обща методология и ще анализира дейността на органите по отнемане на незаконно имущество в продължение на 10 месеца.

Ноември – Декември 2014 г., София, Милано, Букурещ

Три национални кръгли маси с участието на представители на институциите с компетенции в областта на отнемането на незаконно придобито имущество.

Март 2015 г., Брюксел

Публикация и представяне пред Европейската комисия и депутати от Европейския парламент на Регионален доклад относно практиките по прилагането на процедурата по отнемане на незаконно имущество в Европа, представящ три различни европейски модела.

Март 2015 г., София, Милано, Букурещ

Публикация на Policy Paper. Документът ще представи основните констатации направени в резултат на проведеното наблюдение, както и ще даде препоръки за преодоляване на установените слабости и сближаване на политиките на органите по отнемане на имущество на ниво Европейски съюз.

Април 2015 г., София

Международна конференция, с участието на водещи европейски експерти в областта на отнемането на незаконно придобито имущество. На конференцията ще бъдат представени резултатите от проекта, както и ще бъдат обсъдени възможностите за усъвършенстването на общоевропейската правна и институционална рамка в тази област.

Вижте повече информация за проекта тук .