Изследвания

Проектът има за цел да допринесе за повишаването на ефективността, отчетността и прозрачността на практиките и процедурите за отнемане на имущество в Европа. Чрез две основни линии на действие – задълбочено изследване на националното законодателство на всяка от трите държави, участващи в проекта и независимо гражданско наблюдение на работата на органите по отнемане на незаконно имущество в тях. Важна задача на проекта е да допринесе за по-добро взаимодействие между органите по отнемане на незаконно придобито имущество в държавите-членки.

Изследването е първата проектна дейност (протича в периода м. септември – м. декември 2013 г.) и включва правен и социологически анализ. То ще осигури необходимата основа за изработване на индикатори за наблюдение на Комисията за отнемане на незаконно имущетсво и за провеждане на независимото гражданско наблюдение (в продължение на 10 месеца). В този смисъл, специфичните цели на изследването са, както следва:

  • Анализ на законодателството, институционалните практики и политиките на органите по отнемане на имущество в България, Италия и Румъния с фокус върху ефективността и почтеността;
  • Установяване на пропуските в действащото законодателство, правоприлагането и административните практики и даване на препоръки;
  • Сравнителна оценка на резултатите от изследването и изработване на препоръки за преодоляване на установените дефицити.

На основата на завършеното правно и социологическо изследване, изследователите ще обърнат внимание на пропуските в законодателството, слабостите на правоприлагането и дефицитите в практиката на Комисията за отнемане на имущество и ще изработят конкретни препоръки с оглед подобряването на ефективността, прозрачността, почтеността и отчетността в работата на органите по отнемане на имущество в трите държави.

Установените слабости и изработените препоръки за усъвършенстване на законодателството и практиката на Комисията, ще допринесат за повишаване на капацитета на органите по отнемане на имущество на европейско ниво, особено по отношение на прозрачността, почтеността, отчетността, процедурите, взаимодействието с други институции и достъпа до информация.

На базата на трите национални анализа на законодателството ще бъде изработен сравнителен доклад с препоръки и оценки, който ще включва и резултатите от независимото наблюдение и в трите държави. Резултатите от проекта и всички публикации ще бъдат широко разпространени на национално и европейско ниво.

Вижте повече за правните изследвания на страница АНАЛИЗИ

 

ПУБЛИКАЦИИ

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ МОДЕЛ  – Национално правно изследване за България

ILLICIT ASSETS RECOVERY IN ITALY – Национално правно изследване за Италия (на англ. език)

EXTENDED CONFISCATION PROCEDURE IN ROMANIA – Национално правно изследване за Румъния (на англ. език)